You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 15.08.2019

Правове регулювання:

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.

ЗУ “Про електронну комерцію” від 03.09.2015 № 675-VIII.

Що таке електронна комерція?

Електронна комерція – відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов’язки майнового характеру.

Що таке електронний договір?

Електронний договір – домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній форм.

На кого поширюється дія ЗУ “Про електронну комерцію”?

Згідно ЗУ «Про електронну комерцію» учасниками відносин у сфері електронної комерції  визнаються:

 • суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які реалізують товари, виконують роботи, надають послуги з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • покупці (замовники);
 • постачальники послуг проміжного характеру в інформаційній сфері;
 • органи публічної влади в частині виконання своїх функцій.

Які обовязки продавця товарів/робіт/послуг передбачено у разі здійснення ним електронної торгівлі?

ЗУ «Про електронну комерцію» передбачає наступні обов’язки продавця товарів/робіт/послуг:

 • забезпечити учасників відносин доступу до наступної інформації:

– повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця;

– місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи – підприємця;

– адреса електронної пошти та/або адреса інтернет-магазину;

– ідентифікаційний код для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта для фізичної особи – підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті;

– відомості про ліцензію (серія, номер, строк дії та дата видачі), якщо господарська діяльність підлягає ліцензуванню;

– щодо включення податків у розрахунок вартості товару, роботи, послуги та, у разі доставки товару, – інформація про вартість доставки;

– інші відомості, що відповідно до законодавства підлягають оприлюдненню.

 • під час вчинення електронного правочину забезпечити повну відповідність предмета електронного договору, погодженого сторонами, кількісним та якісним характеристикам.
 • забезпечити захист інформації відповідно до законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» і «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Під час електронної купівлі товарів на покупця поширюється дія ЗУ «Про захист прав споживачів»?

Покупець у сфері електронної комерції за обсягом своїх прав та обов’язків прирівнюється до споживача у разі укладення договору поза торговельними або офісними приміщеннями та у разі укладення договору на відстані відповідно до ЗУ «Про захист прав споживачів».

Які істотні умови має містити пропозиція укласти електронний договір?

Пропозиція укласти електронний договір (оферта) має містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору, і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття (ч. 1 ст. 11 ЗУ «Про електронну комерцію»).

 Які істотні умови має містити електронний договір?

Електронний договір, крім визначених Цивільним кодексом України істотних умов для відповідного виду договору, може містити інформацію про:

 • технологію (порядок) укладення договору;
 • порядок створення та накладання електронних підписів сторонами договору;
 • можливість та порядок внесення змін до умов договору;
 • спосіб та порядок прийняття пропозиції укласти електронний договір (акцепту);
 • порядок обміну електронними повідомленнями та інформацією між сторонами під час виконання ними своїх зобов’язань;
 • технічні засоби ідентифікації сторони;
 • порядок внесення змін до помилково відправленого прийняття пропозиції укласти електронний договір (акцепту);
 • посилання на умови, що включаються до договору, шляхом перенаправлення (відсилання) до іншого електронного документа і порядок доступу до такого документа;
 • спосіб зберігання та пред’явлення електронних документів, повідомлень, іншої інформації в електронній формі та умови доступу до них;
 • умови виготовлення та отримання паперових копій електронних документів;
 • можливість вибору мови, що використовується під час укладення та виконання договору;
 • інші відомості.

Електронний договір може бути визнаний неукладеним або недійсним у разі не включення всіх істотних умов для відповідного виду договору.

 Яким вимогам повинен відповідати електронний договір?

Електронний договір має відповідати наступним вимогам:

 • зміст зафіксований в одному або кількох електронних документах (листах);
 • воля сторін на його вчинення виражена за допомогою електронного засобу зв’язку;
 • підписаний сторонами у порядку, визначеному чинним законодавством.

З якого моменту вважається електронний договір підписаний?

Відповідно до частини 1 статті 12 Закону України «Про електронну комерцію» моментом підписання електронної правової угоди є використання:

 • електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», за умови використання коштів електронного цифрового підпису всіма сторонами електронної правової угоди;
 • електронний підпис одноразовим ідентифікатором, визначеними цим Законом;
 • аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) при письмовій згоді сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

З якого моменту електронний договір вважається укладений?

Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному ЗУ «Про електронну комерцію».

Чи може електронний договір розглядатися як доказ під час судового розгляду?

Електронні договір може розглядатить як доказ. Докази, подані в електронній формі та/або у формі паперових копій електронних повідомлень, вважаються письмовими доказами згідно із ст. 64  Цивільного процесуального кодексу України, ст. 36  Господарського процесуального кодексу України та ст. 79  Кодексу адміністративного судочинства України (ч. 13 ст. 11 ЗУ «Про електронну комерцію»).

 

                                                                                                                                                            Ірина Марчук, адвокат

Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.