You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 06.02.2019

Дивіденди – це платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (14.1.49 ст. 14 Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI).

Правове регулювання:

ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII (надалі – ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (надалі – ПК України).

Постанова Національного банку України «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 13.12.2016 р. № 410.

Який порядок виплати дивідендів учасникам товариства?

Виплата дивідендів здійснюється у наступному порядку:

  • прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру часток учасників.
  • виплата дивідендів, яка здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.

Яка заборона на виплату дивідендів учасникам товариства?

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

  • товариство не здійснило розрахунків з учасниками товариства у зв’язку із припиненням їхньої участі у товаристві або з правонаступниками учасників товариства відповідно до закону;
  • майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

Статутом товариства можуть додатково передбачатися інші умови, за яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть виплачуватися (частини 1, 2 ст. 27 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

В яких випадка товариство має право не виплачувати дивіденди учаснику товариства?

Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад (ч. 3 ст. 27 ЗУ «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Який порядок оподаткування дивідендів, якщо учасником товариства є фізична особа?

 Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 ПК України, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування. Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (ч. 1, 2 ст. 170 ПК України). Тобто під час виплати дивідендів учаснику товариства – фізичній особі за сплату податку на доходи фізичних осіб несе відповідальність юридична особа – емітент корпоративних прав.

Відповідно до пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПК України ставка податку на доходи фізичних осіб встановлюється у розмірі 5%  – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) та у половинному розмірі ставки, встановленої у 167.1 ПК України – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток.

Які є валютні обмеження по виплаті дивідендів учаснкам-неризидентам?

Чинним законодавством України встановлена заборона на  купівлю, перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів. Ця заборона не поширюється на випадки купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон дивідендів за корпоративними правами/акціями за період до 2017 року (включно) з 13 червня 2016 року в разі одночасного дотримання таких умов:

  • купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон дивідендів здійснює емітент корпоративних прав/акцій, за якими виплачуються дивіденди, або депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах іноземного інвестора, або безпосередньо іноземний інвестор;
  • протягом календарного місяця особа здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон дивідендів у межах загальної суми, що не може перевищувати 7 000 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення відповідної операції);
  • особа здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон дивідендів через один уповноважений банк (за вибором такої особи). Зміну уповноваженого банку, що обслуговує ці операції, дозволяється проводити на підставі письмового звернення клієнта до уповноваженого банку, до якого переводиться на обслуговування клієнт [письмове звернення має містити дозвіл клієнта на отримання інформації про незавершені розрахунки з повернення дивідендів від уповноваженого банку/ліквідатора банку/юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, через який (яку) здійснювалися такі розрахунки]. Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта зобов’язаний звернутися до уповноваженого банку, через який здійснювалися раніше такі розрахунки, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені розрахунки з повернення дивідендів (обмін інформацією між банками, між банком і ліквідатором банку здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України). Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта звертається до ліквідатора банку/юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, через який (яку) здійснювалися раніше такі розрахунки, для отримання всієї наявної в нього (неї) інформації про незавершені розрахунки з повернення дивідендів. Лист із інформацією про незавершені розрахунки з повернення дивідендів, що надається ліквідатором банку, який не використовує засоби електронної пошти Національного банку, або юридичною особою, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників, на паперовому носії фельдзв’язком, спецзв’язком, поштовим зв’язком (рекомендованим або цінним листом) тільки тому банку, якому клієнт дозволив цей запит, підписується керівником та/або уповноваженою особою такого ліквідатора банку або юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників. Уповноважений банк після отримання листа із інформацією на паперовому носії зобов’язаний здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цього листа керівником та/або уповноваженою особою (підпункту 19 пункту 6 в редакції Постанови Національного банку України “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України” від 13.12.2016 р. № 410).

                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.