You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 30.08.2019

Правове регулювання:

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІV (далі – ЦК України).

Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” від 06.02.2018 № 2275-VII (далі – ЗУ “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”).

Які права має учасник товариства згідно чинного законодавства України?

Згідно ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник товариства має наступні права:

  • брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому вищевказним законом та статутом товариства;
  • отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;
  • брати участь у розподілі прибутку товариства;
  • отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Крім того, в ч. 1 ст. 116 ЦК України окрім зазначених вище прав встановлено, що учасник має право вийти у встановленому порядку з товариства та здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом.

Даний перелік прав учасників є невичерпний та може додатково передбачатись законом та статутом товариства.

Яким чином реалізується право учасника щодо отримання інформації про господарську діяльність товариства?

Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів. Перелік документів, які має право отримати учасник товариства, зазначений в ч. 1 ст. 43 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Для отримання документів учасник звертається до виконавчого органу товариства, який протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги зобов’язаний надати копії відповідних документів. За підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.

Чи має право учасник ініціювати проведення аудиту фінансової звітності товариства?

На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов’язаного (не пов’язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками (ч. 1 ст. 41 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Для цього необхідно звернутися до виконавчого органу товариства із запитом про проведення аудиту та з примірником оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства. В свою чергу виконавчий орган товариства зобов’язаний протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

Витрати, пов’язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства.

Чи має право учасник товариства скликати загальні збори учасників?

Загальні збори учасників скликаються на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства (п. 3 ч. 1 ст. 31 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»). Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам.

Чи має право учасник вийти з товариства у будь-який момент без згоди інших учасників?

Дане право реалізується в тому випадку, якщо частка учасника у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків. Тільки в даному випадку учасник товариства може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Якщо частка  учасник товариства у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, то він може вийти з товариства тільки за згодою інших учасників.

 Як визначається вартість частки учасника у разі його виходу з товариства?

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

 Чи має право учасник товариства звертатись до суду в інтересах юридичної особи?

Учасник товариства може звертатися до суду в інтересах юридичної особи виключно у випадках, коли таке право надано йому законом. Так, наприклад, згідно ст. 54 ГПК України власник (учасник, акціонер) юридичної особи, якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства (крім привілейованих акцій), або частка у власності юридичної особи якого становить 10 і більше відсотків, може подати в інтересах такої юридичної особи позов про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою.

                                                                                                                                                          Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.