You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Завантаження...

Дата: 28.10.2019

Правове регулювання:

Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 № 2597-VIII (далі – Кодекс).

Хто може ініціювати процедуру банкрутства фізичної особи / фізичної особи – підприємця?

Заяву про неплатоспроможність фізичної особи / фізичної особи – підприємця може подати лише сам боржник.

За яких умов може бути ініційована процедура банкрутства фізичної особи / фізичної особи -підприємця?

Боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо:

 • заборгованість становить не менше ніж 30 мінімальних розмірів заробітної плати;
 • боржник припинив погашати кредити або здійснювати інші планові платежі в розмірі понад 50 % місячних платежів;
 • винесено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке можна звернути стягнення;
 • існують інші обставини, які підтверджують неможливість виконувати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі.

Які документи слід подати до суду для відкриття провадження по справі?

Для відкриття провадження по справі до господарського суду подається заява про відкриття провадження та наступні документи:

 • довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;
 • документи, що підтверджують наявність (відсутність) у боржника статусу фізичної особи – підприємця;
 • конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів (боржників), а також щодо кожного кредитора (боржника) – його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов’язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов’язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;
 • опис майна боржника, що належить йому на праві власності, із зазначенням місцезнаходження або місця зберігання майна;
 • копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно;
 • перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кожного кредитора, на користь якого вчинено обтяження майна боржника, – ім’я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), сума грошових вимог, підстава виникнення зобов’язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором;
 • копії документів про вчинені боржником (протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;
 • відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках;
 • копія трудової книжки (за наявності);
 • відомості про роботодавця (роботодавців) боржника;
 • декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства. Декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім’ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати;
 • докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень;
 • інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини;
 • інші документи, що підтверджують наявність підстав, визначених статтею 115 Кодексу.

Разом із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржник зобов’язаний подати пропозиції щодо реструктуризації боргів (проект плану реструктуризації боргів).

 Які наслідки відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника?

З моменту відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника:

 • пред’явлення кредиторами вимог до боржника та задоволення таких вимог може відбуватися лише в межах провадження у справі про неплатоспроможність та у порядку, передбаченому цим Кодексом;
 • арешт майна боржника та інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про неплатоспроможність, а попередньо накладені арешти та обмеження можуть бути зняті на підставі ухвали господарського суду;
 • припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за зобов’язаннями боржника;
 • здійснення корпоративних прав боржника та реалізація майнових прав відбуваються з урахуванням обмежень, встановлених цим Кодексом;
 • вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів;
 • строк виконання всіх грошових зобов’язань боржника вважається таким, що настав;
 • будь-яке відчуження та розпорядження майном боржника здійснюються виключно в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Господарський суд за клопотанням арбітражного керуючого або з власної ініціативи може прийняти рішення про тимчасову заборону боржнику без дозволу суду виїжджати за кордон на період здійснення провадження у справі про неплатоспроможність, якщо боржник вчиняє дії, спрямовані на перешкоджання проведенню стосовно нього процедур, передбачених цим Кодексом.

 

 

                                                                                                                                                         Ірина Марчук, адвокат

 Ця стаття несе виключно інформаційний характер та не може розглядатись як надання консультації у конкретній справі. За отриманням правової допомоги потрібно звертатись до адвокатів/юристів.